Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: ایزاک نیوتن .گالیله . کوپرنیک سرمشق شان که بود؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: ایزاک نیوتن .گالیله . کوپرنیک سرمشق شان که بود؟: بنا بر نوشته وکی پدیا اقلیدس که رعایت امانت داری را در نسخه برداری  نمی کرده سرمشق ایزاک نیوتن . گالیله . کوپرنیک بوده است.

ایزاک نیوتن .گالیله . کوپرنیک سرمشق شان که بود؟

بنا بر نوشته وکی پدیا اقلیدس که رعایت امانت داری را در نسخه برداری  نمی کرده سرمشق ایزاک نیوتن . گالیله . کوپرنیک بوده است.


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس یونانی در نسخه برداری رعایت امانت رانکرده ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس یونانی در نسخه برداری رعایت امانت رانکرده ا...: اگر اقلیدص چون ابو ریحان بیرونی در  نسخه برداری از اثر دیگران امانت داری می کرد  نام انها را می برد ما امروز بهتر ریشه علم راپیدا می کردیم ...

اقلیدس یونانی در نسخه برداری رعایت امانت رانکرده است.

اگر اقلیدص چون ابو ریحان بیرونی در  نسخه برداری از اثر دیگران امانت داری می کرد  نام انها را می برد ما امروز بهتر ریشه علم راپیدا می کردیم .

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود؟: بنا بر نوشته وکیپدیا اقلیدس یافته های پراکنده هندسه دانان پیشیین را گردآوری کرده است اقلیدس حتی امانت داری نکرده نامی از صاحبان اثر به میا...

۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

اقلیدس که بود؟

وکیپدیا نوشته ریاضی دانی یونانی بود..
هر جا نامی از علم و دانش برده شود . سرو کله یونانی ها ی وایکینگ پیدا می شود..
چرا در زمانی که ما حضورداریم یونانی ها دانشمند معرفی نمی کنند؟رسم زمانه است هر ابجد خوانی دان معرفی می کنند..
اقلیدس بیچاره ازمقام خوانی تجاوز نکرد تا به دانی برسد.

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود.؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود.؟: نقل از وکیپدیا :ریاضی دانی یونانی بود..کتاب موفق اصول را نوشته .در اسکندریه استاد و موسس ریاضیات بود.. کتاب اصول شامل 13 مفاله .465 قضیه ....

اقلیدس با کسر سنجشی C/d کاملا" بیگانه بود.

اقلیدس در توانش نبود که وارد بحث کسر سنجشی C/d شود.


اقلیدس که بود.؟

نقل از وکیپدیا :ریاضی دانی یونانی بود..کتاب موفق اصول را نوشته .در اسکندریه استاد و موسس ریاضیات بود..
کتاب اصول شامل 13 مفاله .465 قضیه .نظریه اعداد .جبر مقدماتی
( یافته های پراکنده هندسه دانان پیشین را در چارچوبی گرد آورد )
ایزاک نیوتن _ گالیله _ کوپرنیک _شیوه پژوهش او را سر مشق خود قرار دادند .
این است چکیده کار اقلیدس .
برای هر فرازی بحثی لازم است.

اقلیدس باکسر سنجشی C/ d کاملا" بیگانه بود

اقلیدس یک نساخ مبتد ی بود


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس از کسر سنجشی C / d هیچ چیز نمی دانست.

اقلیدس از کسر سنجشی C / d هیچ چیز نمی دانست.

اقلیدس با کسر سنجشی C/ d بیگانه بیگانه بود

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: هندسه اقلیدس از آن کیست ؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: هندسه اقلیدس از آن کیست ؟: واقعا" هندسه اقلیدس از  آن کیست ؟

هندسه اقلیدس از آن کیست ؟

واقعا" هندسه اقلیدس از  آن کیست ؟

اقلیدس در رونویسی بسیار مبتدی بوده است

اقلیدس هندسه را کامل رونویسی نکرده است


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس هندسه دیگری را رونویسی کرده است

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس هندسه دیگری را رونویسی کرده است: اقلیدس صادقانه عمل نکرده و نگفته هندسه اش رااز کجا آورده است

اقلیدس هندسه دیگری را رونویسی کرده است

اقلیدس صادقانه عمل نکرده و نگفته هندسه اش رااز کجا آورده است

هندسه اقلیدسی بسیار مختصر و نا قص است .

آیا این هندسه مختصر و ناقص علم است؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود ؟ و کارش چه بود؟

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

هندسه اقلیدس بسیار فقیر است.


آیا هندسه ناقص و مختصر را می توان علم نامید ؟هندسه اقلیدس ناقص و مختصر است.


اقلیدس که بود ؟ و کارش چه بود؟کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: متاسفم که مشتاق علمی وجود ندارد

متاسفم که مشتاق علمی وجود ندارد

فقط به تصویر توجه کنید

اگر مشتاق علم پیدا شود ظرایفی از محاسبه پی را آموزش خواهم داد

فقط به این تصویر توجه کامل بفرمائید
www.dinbali.com

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اگر مشتاقی پیدا شود ناگفته هائی از پی راآموزش خواه...

اگر مشتاقی پیدا شود ناگفته هائی از پی راآموزش خواهم داد