Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

در کشور عقب مانده ازجهان سوم غرق در فساد و تباهی همه در حال چپاول اند

در این کشور مرکز علمی ای وجود ندارد که مفهوم این اصل را بفهمد و دریابد.
اصل :
پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: