Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

در کشور عقب مانده از جهان سوم خبری نیست که نیست

در کشور عقب مانده از جهان سوم رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری مرا ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان ) احضار می کند . دیکته می کند که بنویسم :
( من در قبال تحقیقات علمی انجام داده ام حق درخواست مادی و معنوی از مسئولبن را ندارم.)
من این نامه دیکته شده رانوشته پس از امضاء آثار 20 انگشت دست و پای خود را برآن نهاده ام .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: