Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرده ام

مساحت مثلث قائم الزاویه ALI با نصف مساحت این دایره برابر و مساوی است .
نقاد محتر م خود را اصلاح کن تا دیگران از اشتباه درآیند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: