Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

این شیوه مستقیم الخط کردن عالمانه محیط دایره از من است .

این شیوه بسیارساده . قابل درک و فهم از من است .
علم وقتی ساده و بی اصافات دست و پا گیر باشد علم و دانش واقعی است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: