Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده اند

خرابی ای که این نظریه در هندسه ایجاد کرده است گفتنی نیست .
به اثرات مخرب آن و جان هائی که در این مورد به فنا رفته است باید توجه کرد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: