Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش اند.

در این دادنامه دیوان عدالت اداری بخشی از متن رای سطر 5 و 6 کاملا" دروغ و قسمتی سطر 8و9 آن متناقض بایکدیگر است.
دروغ اینجا است.:( در این راستا نظریات شاکی توسط رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علئوم مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است لکن نظریات وی تئید نشده است .)
تناقض اینجا است .( از طرفی در اساسنامه فرهنگستان علوم تکلیفی قانونی مبنی بر تئید نظریات علمی ارائه شده توسط محققین و پژوهشگران پیش بینی و مقرر نشده است.)
فرهنگستان علوم موظف است سند اظهار نظر رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم را ارائه نماید.
دیوان عدالت اداری هم شایسته است اهداف فرهنگستان علوم را مطالعه نماید
این قسمت هم جذاب است:  چون این موضوع از مصادیق موضوعات علمی صرف بوده که به لحاظ تخصصی بودن فاقد جنبه امعان نظرقضائی است.و.............
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: