Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم

این نامه بدون مشخصه نویسنده از کیست ؟ چه نوشته است؟ چرا امضاء کاتب ندارد؟
نامه خطاب به رئیس فرهنگستان علوم است .پس نویسنده در حد و اندازه های او است .نویسنده رئیس دانشکاه صنعتی شریف است .
چرانامه را امضاء نکرده است ؟چون اعتماد به نفس ندارد..از ماجرای دکتر بهزاد عبرت گرفته ترسیده است .
چرا گزارش خارج از موضوع می دهد ؟چون دانش کافی وافی ندارد.زیرا اطلاعات علمی ندارد.
قسمت دوم نامه مبین بلاهت او است .من در این سالها که بعد از سال 1837 است فریاد می کنم ( تثلیث زاویه با ستاره و پرگار شدنی و امکان پذیر است )آیا فریاد کردن امروز من سکوت کردن  است ؟
WANTZEL مزخرفاتی رابهم بافت است .ابلهانی آن خزعبلات را اثبات تلقی کرده اند..
من یک کتاب اختصاصی جامع شامل 31 روش تثلیث زاویه و 53 روش اثبات در موضوع تثلیث زاویه 60 درجه نوشته چاپ و منتشر کرده ام .
چه کسی جرات کرده آن را نقد کند و بر مطالب آن ایراد وارد نماید.؟
موضوع خطکش و پرگار یونانی اوج حماقت و بی اطلاعی این رئیس د انشکاه رامی رساند..
آیاخطکش و پرگار یونانی و غیر یونانی دارد.؟
نقطه مشعشع نامه آن که ( باب کنکاش در این امر را برای هنیشه بستند )
رئیس دانشکاه تصور کرده صحبت از خلای مسجد شاه می کند.چاه اش پر شده دراش رابسته اند .
احمق ابله هیچ کس نمی تواند در علم و دانش را ببندد .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: