Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

سه شاهکار عظیم علمی در کنار هم

این ها جزئی از کار عظیم علمی من است .
هر کدام به تنهائی حیرت آورند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: