Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

جبریست کودن پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جریست فطری احمق و کودن است
مغز فعال ندارد اگر می داشت جبریست نمی شدپرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست ذاتی کودن و ابله است .
هرچه بر ای او دلیل و برهان بیاوری احمق کودن حرف خودش را می زند.پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوابسته شد: پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا ...

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوابسته شد: پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا ...: جبریست که با نظریه جبری تثلیث زاویه می کند بطور کلی شعور ادراک درک و فهم ندارد . جبریست ابله احمق و کودن است

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوابسته شد: پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا ...

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست احمق نمی فهمد که با جبر نمی توان تثلیث زاویه کردپرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست که با نظریه جبری تثلیث زاویه می کند بطور کلی شعور ادراک درک و فهم ندارد .
جبریست ابله احمق و کودن استپرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

فقط احمق ها با جبر تثلیث زاویه می کنند و در برابر علم سکوت می نمایند.