Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

جبریست کودن پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جریست فطری احمق و کودن است
مغز فعال ندارد اگر می داشت جبریست نمی شدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر