Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

سه برگه مکمل یکدیگر

دو رای و یک نامه بی امضاء و بی محتوا از رئیس دانشگا صنعتی شریفکاشف عدد دقیق پی 3.154700538: یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم: این نامه بدون مشخصه نویسنده از کیست ؟ چه نوشته است؟ چرا امضاء کاتب ندارد؟ نامه خطاب به رئیس فرهنگستان علوم است .پس نویسنده در حد و اندازه ...

یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم

این نامه بدون مشخصه نویسنده از کیست ؟ چه نوشته است؟ چرا امضاء کاتب ندارد؟
نامه خطاب به رئیس فرهنگستان علوم است .پس نویسنده در حد و اندازه های او است .نویسنده رئیس دانشکاه صنعتی شریف است .
چرانامه را امضاء نکرده است ؟چون اعتماد به نفس ندارد..از ماجرای دکتر بهزاد عبرت گرفته ترسیده است .
چرا گزارش خارج از موضوع می دهد ؟چون دانش کافی وافی ندارد.زیرا اطلاعات علمی ندارد.
قسمت دوم نامه مبین بلاهت او است .من در این سالها که بعد از سال 1837 است فریاد می کنم ( تثلیث زاویه با ستاره و پرگار شدنی و امکان پذیر است )آیا فریاد کردن امروز من سکوت کردن  است ؟
WANTZEL مزخرفاتی رابهم بافت است .ابلهانی آن خزعبلات را اثبات تلقی کرده اند..
من یک کتاب اختصاصی جامع شامل 31 روش تثلیث زاویه و 53 روش اثبات در موضوع تثلیث زاویه 60 درجه نوشته چاپ و منتشر کرده ام .
چه کسی جرات کرده آن را نقد کند و بر مطالب آن ایراد وارد نماید.؟
موضوع خطکش و پرگار یونانی اوج حماقت و بی اطلاعی این رئیس د انشکاه رامی رساند..
آیاخطکش و پرگار یونانی و غیر یونانی دارد.؟
نقطه مشعشع نامه آن که ( باب کنکاش در این امر را برای هنیشه بستند )
رئیس دانشکاه تصور کرده صحبت از خلای مسجد شاه می کند.چاه اش پر شده دراش رابسته اند .
احمق ابله هیچ کس نمی تواند در علم و دانش را ببندد .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این نامه راباید با آب ( خلا --مستراح ) نوشت و یر س...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این نامه راباید با آب ( خلا --مستراح ) نوشت و یر س...

این نامه راباید با آب ( خلا --مستراح ) نوشت و یر سر در دانشکاه شریف نصب کرد

نامه مشعشع این است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

درکشور عقب مانده از جهان سوم غرق در فساد و تباهی محل قانونی برای برسی تحقیقات محققین و پژوهشگران وجود ندارد.

این دو دادنامه قطعی سند مطلب تیتر است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...: در این دادنامه دیوان عدالت اداری بخشی از متن رای سطر 5 و 6 کاملا" دروغ و قسمتی سطر 8و9 آن متناقض بایکدیگر است. دروغ اینجا است.:( در ا...

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: فرهنگستان علوم ( لولوی سر خرمن ) در کشور عقب مانده...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: فرهنگستان علوم ( لولوی سر خرمن ) در کشور عقب مانده...: یک جو یک ارزن شعور درک و فهم مفاهیم علمی را ندارد. آیا: این اصل رامی توان رد کردو تائید ننمود ؟ اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک ...

فرهنگستان علوم ( لولوی سر خرمن ) در کشور عقب مانده از جهان سوم

یک جو یک ارزن شعور درک و فهم مفاهیم علمی را ندارد.
آیا: این اصل رامی توان رد کردو تائید ننمود ؟
اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .
سکوت فرهنگستان علوم در برابر این اصل چه معنا دارد.؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: کشور های پیشرفته . نیمه پیشرفته . عقب مانده جهان

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: کشور های پیشرفته . نیمه پیشرفته . عقب مانده جهان: آیا فرهنگستان علوم . وزارت علوم تحقیقات و فناوری شما هم هیچگونه تکلیف قاتنونی دربرابر  محقق و تحقیقات ندارند؟ www.dinbali.com pi=3.154700...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: طی این دو رای صادره قطعی از شعبه اول دیوان عدالت ا...


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: طی این دو رای صادره قطعی از شعبه اول دیوان عدالت ا...: فرهنگستان علوم و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در کشور عقب مانده از جهان سوم لولوی سر خرمن اند. زیرا هیچگونه تکلیف قانونی در برابر محقق و ت...

کشور های پیشرفته . نیمه پیشرفته . عقب مانده جهان

آیا فرهنگستان علوم . وزارت علوم تحقیقات و فناوری شما هم هیچگونه تکلیف قاتنونی دربرابر  محقق و تحقیقات ندارند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


طی این دو رای صادره قطعی از شعبه اول دیوان عدالت اداری

فرهنگستان علوم و وزارت علوم تحقیقات و فناوری
در کشور عقب مانده از جهان سوم لولوی سر خرمن اند.
زیرا هیچگونه تکلیف قانونی در برابر محقق و تحقیقات ندارند.
www.dinbali.com
pi=3154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: سه شاهکار عظیم علمی در کنار هم

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: سه شاهکار عظیم علمی در کنار هم: این ها جزئی از کار عظیم علمی من است . هر کدام به تنهائی حیرت آورند. www.dinbali.com pi=3.154700538379

سه شاهکار عظیم علمی در کنار هم

این ها جزئی از کار عظیم علمی من است .
هر کدام به تنهائی حیرت آورند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اوج علم. دانش . خلاقیت و هنر در نهایت سلاده گی

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اوج علم. دانش . خلاقیت و هنر در نهایت سلاده گی: این دو تصویر یک مفهوم دارند..محیط دایره مستقیم الخط شده است. آن که ساده تر و زیباتر است از آن من است . سراسر استدلال و منطق است . در دیگ...

اوج علم. دانش . خلاقیت و هنر در نهایت سلاده گی

این دو تصویر یک مفهوم دارند..محیط دایره مستقیم الخط شده است.
آن که ساده تر و زیباتر است از آن من است .
سراسر استدلال و منطق است .
در دیگری اثری از استدلال و منطق وجود ندارد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 این از من است

 از دیگری است.

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: ایندو از کارهای علمی هنری من است

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: ایندو از کارهای علمی هنری من است: علم . دانش. .خلاقیت و هنر حد و مرز نمنی شناسند این چند خصلت هر گز در یک شخص جمع نمنی شوند. www.dinbali.com pi=3.154700538379

ایندو از کارهای علمی هنری من است

علم . دانش. .خلاقیت و هنر حد و مرز نمنی شناسند
این چند خصلت هر گز در یک شخص جمع نمنی شوند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: وجدان های بیدار قضاوت کنید

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: وجدان های بیدار قضاوت کنید: این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره از من است . هنر علم و دانش مرابامحتوای این دادنامه مقایسه کنید . به شماره ثبت خرچنگستان علوم توجه کن...

وجدان های بیدار قضاوت کنید

این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره از من است .
هنر علم و دانش مرابامحتوای این دادنامه مقایسه کنید .
به شماره ثبت خرچنگستان علوم توجه کنید..
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این شیوه مستقیم الخط کردن عالمانه محیط دایره از من...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این شیوه مستقیم الخط کردن عالمانه محیط دایره از من...: این شیوه بسیارساده . قابل درک و فهم از من است . علم وقتی ساده و بی اصافات دست و پا گیر باشد علم و دانش واقعی است . www.dinbali.com pi=...

این شیوه مستقیم الخط کردن عالمانه محیط دایره از من است .

این شیوه بسیارساده . قابل درک و فهم از من است .
علم وقتی ساده و بی اصافات دست و پا گیر باشد علم و دانش واقعی است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده اند

خرابی ای که این نظریه در هندسه ایجاد کرده است گفتنی نیست .
به اثرات مخرب آن و جان هائی که در این مورد به فنا رفته است باید توجه کرد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرد...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرد...: مساحت مثلث قائم الزاویه ALI با نصف مساحت این دایره برابر و مساوی است . نقاد محتر م خود را اصلاح کن تا دیگران از اشتباه درآیند. www.dinbal...

عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرده ام

مساحت مثلث قائم الزاویه ALI با نصف مساحت این دایره برابر و مساوی است .
نقاد محتر م خود را اصلاح کن تا دیگران از اشتباه درآیند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده ا...: خرابی ای که این نظریه در هندسه ایجاد کرده است گفتنی نیست . به اثرات مخرب آن و جان هائی که در این مورد به فنا رفته است باید توجه کرد. www....

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده ازجهان سوم غرق در فساد و تباهی ه...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده ازجهان سوم غرق در فساد و تباهی ه...: در این کشور مرکز علمی ای وجود ندارد که مفهوم این اصل را بفهمد و دریابد. اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ا...

در کشور عقب مانده ازجهان سوم غرق در فساد و تباهی همه در حال چپاول اند

در این کشور مرکز علمی ای وجود ندارد که مفهوم این اصل را بفهمد و دریابد.
اصل :
پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم خبری نیست که نیست

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم خبری نیست که نیست: در کشور عقب مانده از جهان سوم رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری مرا ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان ) احضار می کند . دیکته می ک...

در کشور عقب مانده از جهان سوم خبری نیست که نیست

در کشور عقب مانده از جهان سوم رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری مرا ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان ) احضار می کند . دیکته می کند که بنویسم :
( من در قبال تحقیقات علمی انجام داده ام حق درخواست مادی و معنوی از مسئولبن را ندارم.)
من این نامه دیکته شده رانوشته پس از امضاء آثار 20 انگشت دست و پای خود را برآن نهاده ام .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...: در این دادنامه دیوان عدالت اداری بخشی از متن رای سطر 5 و 6 کاملا" دروغ و قسمتی سطر 8و9 آن متناقض بایکدیگر است. دروغ اینجا است.:( در ا...

در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش اند.

در این دادنامه دیوان عدالت اداری بخشی از متن رای سطر 5 و 6 کاملا" دروغ و قسمتی سطر 8و9 آن متناقض بایکدیگر است.
دروغ اینجا است.:( در این راستا نظریات شاکی توسط رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علئوم مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است لکن نظریات وی تئید نشده است .)
تناقض اینجا است .( از طرفی در اساسنامه فرهنگستان علوم تکلیفی قانونی مبنی بر تئید نظریات علمی ارائه شده توسط محققین و پژوهشگران پیش بینی و مقرر نشده است.)
فرهنگستان علوم موظف است سند اظهار نظر رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم را ارائه نماید.
دیوان عدالت اداری هم شایسته است اهداف فرهنگستان علوم را مطالعه نماید
این قسمت هم جذاب است:  چون این موضوع از مصادیق موضوعات علمی صرف بوده که به لحاظ تخصصی بودن فاقد جنبه امعان نظرقضائی است.و.............
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان درک و فهم ظرایف علم اکتسابی ...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان درک و فهم ظرایف علم اکتسابی ...: هندسه ظرایف پنهان بسیار دارد .زمان می طلبد که ظرا یف هندسی کشف و از پرده محاق بیرون افتد . موهبت الهی مرا شامل گشت . اصل بنیادینی کشف...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی...: چنانچه تحقیق شود در طول زمان برای تعیین ضریب ثابت دایره اعداد و ارقام متفاوتی از 3.12 گرفته تا 3.16 پیشنهاد شده است . در میان این طیف...

عالمان دانشمندان جهان درک و فهم ظرایف علم اکتسابی نیست ( قسمت دوم )


هندسه ظرایف پنهان بسیار دارد .زمان می طلبد که ظرا یف هندسی کشف و از پرده محاق بیرون افتد .
موهبت الهی مرا شامل گشت . اصل بنیادینی کشف شد..آن اصل چنین است :
پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک ونیم برابر محیط دایره ای است..وحدت در وحدت آشکار است .
درست و بجا است .پیرامون هر چند ضلعی منتظم محاط در دایره می تواند با محیط دایره ای برابر و مساوی باشد..
همچنان که محیط مربع دقیقا" با محیط دایره ای برابر است.
در این گونه امور بدیهی هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد.. آنچه بهره گیری از بدیهیات را مشکل می کند .غوامض و پیچیده گی در شیوه ممکن ساختن نحوه بهروری است .
فی المثل : رسم 7 ضلعی منتظم محاطی کاری بس دشوار است  رسم 5 ضلعی منتظم محاطی  توسط دانشمندان تا کنون صورت نپذیرفته است .
پیچیده گی ها و غوامض موجب شده اند تا از برون اعدادی تحت عنوان نظریه برای ضریب ثابت دایره وضع ودر نظر گرفته شوند سپس تزریق هندسه گردنند. .
از نظریه غلط و اشتباه ارشمیدس که بگذریم به موضوع ( سری ) نویسی می  رسیم
سری نویسی بازی با کسر های متعارفی است .سری نویسی خود انواع و اقسامی دارد
خلاصه دامنه نظریه سازی گسترده ووسیع است .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی نیست


چنانچه تحقیق شود در طول زمان برای تعیین ضریب ثابت دایره اعداد و ارقام متفاوتی از 3.12 گرفته تا 3.16 پیشنهاد شده است .
در میان این طیف گسترده عدد و رقم فقط یک عدد می تواند وجود داشته باشد که کما هوحقه ضریب ثابت  دایره است
دانشمکندان زمانه اگثرا" به دنبال کسر متعازفی 22/7 بوده اند .هر یک به فراخور استعداد در رسیدن به این کسر متعارفی 22/7 کوشیده اند
هیچ دانشمندی به منشاءکسر متعارفی 22/7 فکر نکرده است .
دانشمندان متوجه نشده اند که شیوه محاسبه کسر متعارفی باید منبعث از خودهندسه باشد
وقتی شیوه محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره هندسی باشد .باید کسر متتعازفی 22/7 که غیر هندسی است به کسر سنجشی C / d تغییرماهیت دهد
بقیه دارد
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره مایه شرمساری ...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره مایه شرمساری ...: من با قاطعیت برآن خط بطلان می کشم تا از حیطه علم و دانش دور شود . واقعآ" مایه آبرو ریزی است. www.dinbali.com pi=3.154700538379 ...

این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره مایه شرمساری است

من با قاطعیت برآن خط بطلان می کشم تا از حیطه علم و دانش دور شود . واقعآ" مایه آبرو ریزی است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: من ( حسن دینبلی ) دریک مغز فعال و پویا ودوابزار بن...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: من ( حسن دینبلی ) دریک مغز فعال و پویا ودوابزار بن...: من از معدود هندسه دانان برجسته جهان هستم. www.dinbali.com pi=3.154700538379

من ( حسن دینبلی ) دریک مغز فعال و پویا ودوابزار بنام ستاره و پرگار خلاصه می شوم .

من از معدود هندسه دانان برجسته جهان هستم.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: نقاد محتر م در you tuob

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: نقاد محتر م در you tuob: این ترسیم همان ترسیم روش محکم لطیف است که در you tuob نقد کرده اید این ترسیم نقص نقد شمارابخوبی نشان  می دهد . لطف کنید خود رااصلاح نمائی...

نقاد محتر م در you tuob

این ترسیم همان ترسیم روش محکم لطیف است که در you tuob نقد کرده اید
این ترسیم نقص نقد شمارابخوبی نشان  می دهد .
لطف کنید خود رااصلاح نمائید.
بسیاری اغفال نقد شما شده اند به آنها کمک کنید تا خود را بازیابند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: من ( حسن دینبلی ) از معدود هندسه دانان برجسته جهان...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: من ( حسن دینبلی ) از معدود هندسه دانان برجسته جهان...: من بشدت از دستاوردهایم حفاظت و از نظراتم دفاع می کنم . www.dinbali.com pi=3.154700538379

من ( حسن دینبلی ) از معدود هندسه دانان برجسته جهان هستم

من بشدت از دستاوردهایم حفاظت و از نظراتم دفاع می کنم .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره محصول و تراوش...

این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره محصول و تراوش از یک مغزعلیل و از کار افتاده است .

شیوه ای در نهایت حماقت و بلاهت.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسی

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسی: کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسی : در سایت من ( www.dinbali.com ) روشی به نام < لطیف >آورده شده اس...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: نقاد محترم روش لطیف در you tuob

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: نقاد محترم روش لطیف در you tuob: روش لطیف مرا با آب و تاب تمام نقد کرده اید و بر عدد 3.154700538 خط قرمز کشیده اید. برای دفاع از شیوه فوق العاده درخشان خود این توضیح عملی ...

نقاد محترم روش لطیف در you tuob

روش لطیف مرا با آب و تاب تمام نقد کرده اید و بر عدد 3.154700538 خط قرمز کشیده اید.
برای دفاع از شیوه فوق العاده درخشان خود این توضیح عملی را ملاحظه کنید و بر این نقد خود را اعمال کنید.
از شما بزرگوار صمیمانه درخواست می کننم نقد خود راروی این ترسیم تکرا ربفرمائید
باشد آنان که نقد شما را دیده اند و شنیده اند بر  علم و دانش شان افزوده گردد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379