Google+ Badge

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

در کشور عقب مانده از جهان سوم خبری نیست که نیست

در کشور عقب مانده از جهان سوم رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری مرا ( حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان ) احضار می کند . دیکته می کند که بنویسم :
( من در قبال تحقیقات علمی انجام داده ام حق درخواست مادی و معنوی از مسئولبن را ندارم.)
من این نامه دیکته شده رانوشته پس از امضاء آثار 20 انگشت دست و پای خود را برآن نهاده ام .
حسن دینبلی از معدود هندسه دانان برجسته جهان
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: