Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

فرهنگستان علوم ( لولوی سر خرمن ) در کشور عقب مانده از جهان سوم

یک جو یک ارزن شعور درک و فهم مفاهیم علمی را ندارد.
آیا: این اصل رامی توان رد کردو تائید ننمود ؟
اصل : پیرامون هر مثلث متساوی الاضلاعی یک و نیم برابر محیط دایره ای است .
سکوت فرهنگستان علوم در برابر این اصل چه معنا دارد.؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: