Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست که با نظریه جبری تثلیث زاویه می کند بطور کلی شعور ادراک درک و فهم ندارد .
جبریست ابله احمق و کودن استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر